3.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

  •  เยื่อกระดาษ,กระดาษ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 300 กรัม
  •  น้ำในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและหรือแหล่งน้ำต่างๆ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ml