2.ส่งตัวอย่างอย่างไร

นำตัวอย่างมาที่กรมฯ เพื่อเขียนใบคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม หรือนำตัวอย่างมาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ (หน่วยงานราชการ) และชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุด One stop Service ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้วฯ