1.สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีใด

เงินสด หรือ ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย กรมวิทยาศาสตร์บริการ