7.การทดสอบปริมาณสาร AOX ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

1.สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีใด

เงินสด หรือ ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.ส่งตัวอย่างอย่างไร

นำตัวอย่างมาที่กรมฯ เพื่อเขียนใบคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม หรือนำตัวอย่างมาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ (หน่วยงานราชการ) และชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุด One stop Service ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้วฯ

3.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

  •  เยื่อกระดาษ,กระดาษ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 300 กรัม
  •  น้ำในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและหรือแหล่งน้ำต่างๆ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ml

5.เวลาที่ใช้ในการทดสอบ

ไม่เกิน 15 วันทำการ

6.ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ทดสอบ

ตัวอย่างแรก 3,500 บาท ตัวอย่างต่อไป 1,500 บาท