2.รายงานความต้านแรงอัด (ระยะเวลาในการทดสอบ)

การทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซี ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาบ่มที่ผู้ส่งตัวอย่างต้องการ เช่น หากผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวเร็ว อาจกำหนดระยะเวลาบ่ม 3 วัน หรือ 7 วัน แต่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นแข็งตัวช้า ควรกำหนดระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วัน ดังนั้นหากระบุระยะเวลาบ่มอย่างน้อย 28 วันดังกล่าว เวลาที่ใช้ในการทดสอบความต้านแรงอัดของอีพ็อกซีอย่างน้อยควรเป็น 28 วัน ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการอื่น ๆ