7.ต้องการทดสอบโลหะหนักในกากอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก.

ต้องการทดสอบโลหะหนักในกากอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

แยกวิธีทดสอบออกเป็น 2 วิธี คือ

1)  หารปริมาณความเข้มข้นทั้งหมด (Total Concentration)

2)  หาปริมาณความเข้มข้นในน้ำสกัด (Extractable Concentration)

กรณีที่ตัวอย่างบดให้มีขนาดเล็กยาก ผู้ใช้บริการต้องบดและร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรง ขนาด 2 มิลลิเมตร (เบอร์ 10)