6.ปริมาณตัวอย่างในการทดสอบโลหะหนัก

กากอุตสากรรม ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ 500 กรัมต่อตัวอย่าง