5.ค่าธรรมเนียมการทดสอบน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

สามารถค้นหาได้ที่ http:/www.dss.go.th/feeweb/