4.ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ที่ใช้ในการทดสอบและเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ

รายงานการทดสอบ

จำนวน (ขวด 1ลิตร)

การเก็บรักษา

BOD , SS , DS . pH

3

แช่เย็น

COD , TKN , Org-N , NH3

2

เติม H2SO4 จน pH <2 แช่เย็น

Oil & Grease

2

เติม H2SO4 หรือ HCL จน pH <2 แช่เย็น

Cyanide

1

เติม NaOH จน pH >12

Formaldehyde

1

แช่เย็น

Phenol

1

เติม H2SO4 จน pH <2 แช่เย็น

Heavy Metals

1

เติม HNO3 จน pH <2 แช่เย็น