2.มาตรฐานน้ำเสีย/น้ำทิ้ง หาได้จากที่ไหน

มาตรฐานน้ำเสีย/น้ำทิ้ง สามารถหาได้ที่ เว็บไซต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม http:/www.diw.go.th/hawk/law/water/law6.asp กรมควบคุมมลพิษ http:/www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html