10.น้ำดื่ม / น้ำผ่านเครื่องกรอง

1.ถ้าต้องการทราบว่าน้ำสามารถดื่มได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

- ส่งตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐานน้ำดื่ม ได้แก่ มอก. 257  หรือ ประกาศกระทรวง สาธารณสุขฉบับที่ 61และ135 โดยทดสอบทั้งทางเคมี และจุลชีววิทยา
- ทดสอบทางเคมี ใช้ตัวอย่างน้ำประมาณ 5 ลิตร (เตรียมภาชนะเอง)
- ทดสอบทางจุลชีววิทยาต้องมารับขวดปลอดเชื้อที่กรมฯ โดยโทรจองขอรับขวดฯ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำก่อนที่เบอร์โทร 0-2201-7198-9
- หากต้องการทดสอบทุกรายการจะรับตัวอย่างวันจันทร์-วันอังคาร เวลา 8.30-12.00 น.
- แต่ถ้าไม่มีรายการทางจุลชีววิทยาจะรับตัวอย่างวันจันทร์-วันพฤหัสบดี หรือก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 วัน เวลา 8.30-16.30 น.
- ระยะเวลาทดสอบประมาณ 30 วันทำการ