2.การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง ต้องใช้ตัวอย่างจำนวนเท่าไร

 การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร

รายการทดสอบ

มาตรฐาน

จำนวนชิ้นตัวอย่าง

ลักษณะตัวอย่าง

การขอใบรับรองสินค้า 

(COA )

จำนวนวันทดสอบ

ตะกั่ว, แคดเมียม

ISO 6486,

ISO 7086,

 EU directive และตามมาตรฐานอื่นๆที่ลูกค้าร้องขอ

2-4

ต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดและลวดลายเหมือนกัน

ต้องมีข้อมูล

Lot No. ที่ผลิต รวมทั้งแนบเอกสาร  Invoice ที่มีข้อมูล Number and type of package

และเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 ใบ COA

ไม่เกิน

20 วันทำการ