2.ต้องเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิงแข็งชีวมวล (แกลบ ชานอ้อย กะลาปาล์ม เศษไม้ 2.ถ่านอัดแท่ง ฯลฯ) อย่างไร ในการส่งให้ห้องปฏิบัติการ วศ. ทดสอบ?

ตัวอย่างชีวมวลที่จะส่งทดสอบควรมีสภาพแห้ง เพราะตัวอย่างที่มีเปียกหรือมีความชื้นสูงบางครั้งเกิดการบูดเน่าหรือขึ้นราก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะทำการทดสอบ และควรตัดหรือบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็ก (ห้องปฏิบัติการไม่มีเครื่องบดขนาดใหญ่) โดยเตรียมตัวอย่างประมาณ 0.5 กก. บรรจุในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท พร้อมปิดฉลากระบุชื่อตัวอย่างให้ตรงกับที่ระบุในใบคำร้องฯ