3.การตรวจรับพัสดุประจำปีมีพัสดุบางรายการขาดหายไปพัสดุจะทำอย่างไร ?

การตรวจรับพัสดุประจำปีมีพัสดุบางรายการขาดหายไปกรรมการจึงไม่ยอมรับหรือบันทึกว่ามีครบถ้วนงานพัสดุจะทำอย่างไร ?

งานพัสดุ ควรต้องรายงานข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบฯ ข้อ 156

อ้างอิงจาก : ปัญหาจากการสัมมนาทางวิชาการด้านพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย