2.หน่วยงานไม่มีที่เก็บพัสดุ แต่จำเป็นต้องจัดซื้อคราวละมากๆ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ?

หน่วยงานไม่มีที่เก็บพัสดุ แต่จำเป็นต้องจัดซื้อคราวละมากๆ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ? เพราะคณะกรรมการไปตรวจรับที่คลังผู้ขายไม่ได้ หรือจะฝากผู้ขายไว้ก็ไม่ได้

ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีที่เก็บพัสดุ เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดซื้อคราวละมากๆ ควรจะ ต้องดำเนินการจัดหาที่มีเงื่อนไขการส่งมอบพัสดุตามปริมาณสถานที่และวันเวลา ที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ซึ่งหน่วยงานผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้ขายล่วงหน้า ตามกำหนดเวลา ที่ตกลงกันตามรูปแบบ สัญญาจะซื้อจะขายคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

อ้างอิงจาก : ปัญหาจากการสัมมนาทางวิชาการด้านพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย