1.การประกวดราคาเมื่อปรากฏว่าผลการประกวดราคาสูงต่ำกว่า 15% ของวงเงินงบประมาณใครต้องชี้แจง สตง. ?

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะต้องดำเนินการชี้แจงเหตุผลผ่านหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้ง สตง.

อ้างอิงจาก : ปัญหาจากการสัมมนาทางวิชาการด้านพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย