8.วันและเวลาเปิดให้บริการรับ-ส่งวัตถุตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

วันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งดให้บริการ 12.00 - 13.00 น.