1.ตามมาตรฐานบังคับของกระเบื้องเซรามิก มอก. 2508-2555 ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง และระยะเวลาการทดสอบเท่าใด

วิธีทดสอบ 
(มอก.2398)

ISO 10545

ขนาด

จำนวนที่ใช้ทดสอบ

จำนวนวันทดสอบ

เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า

Part 2 : Determination of Dimensions and Surface Quality

60 x 60 ซม. หรือขนาดเท่าที่ลูกค้าส่งมา

20 แผ่น

3

เล่ม 3  วิธีหาการดูดซึมน้ำ  ความพรุนปรากฏ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ประกฎและความหนาแน่นรวม

Part 3 : Determination of water Absorption, Apparent Porosity, Apparent Relative Density and Bulk Density

5 x 5 ซม.

10 แผ่น

5

เล่ม  4 วิธีหามอดูลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก

Part 4 : Determination of Modulus of Rupture and Breaking Strength

1.8 ≤ความยาว< 4.8 ซม.

10 แผ่น

3

ความยาว > 4.8 ซม.

7 แผ่น

เล่ม  6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ

Part 6 : Determination of Resistance to Deep Abrasion for Unglazed Tiles

10 x 10 ซม.

5 แผ่น

4

เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ

Part 7 : Determination of Resistance to Surface Abrasion for Glazed Tiles

10 x 10 ซม.

11 ชิ้น

3

เล่ม  11 วิธีหาความทนการรานสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ

Part 11 : Determination of Crazing Resistance for Glazed Tiles

10 x 10 ซม.

5 แผ่น

4

เล่ม  13 วิธีหาความทนสารเคมี

Part 13 : Determination of Chemical Resistance

แบบ เคลือบ

10 x 10 ซม.

25 แผ่น (สารละลายทดสอบชนิดละ 5 แผ่น)

20

แบบ ไม่เคลือบ

5 x 5 ซม.

เล่ม 14  วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน (เคลือบ)

Part 4 : Determination of Resistance to Stains

10 x 10 ซม.

5 แผ่น