6.ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ณ ศูนย์ One Stop Service  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ดังนี้

1. กรอกคำร้องขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

2. รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

3. ยื่นคำร้องและวัตถุตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

4. ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบ