4.ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track หรือผ่าน QR Code - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7065 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณ

ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบเต็มจำนวน ณ วันที่มาส่งตัวอย่าง   ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service  ได้ 2 วิธี ดังนี้

1) เงินสด

2) เช็คสั่งจ่าย ไม่เกิน 15 วัน

ในนาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ กระทรวงการคลัง

สาขาใน กทม. หรือปริมณฑล