3.การติดตามสอบถามรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ

   - ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track หรือผ่าน QR Code

   - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7065 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณ