2.การติดต่อสอบถามเพื่อขอคำปรึกษา/แนะนำการส่งวัตถุตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ One Stop Service  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. โทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษา/แนะนำจากที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่

-    ที่ปรึกษาของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ตามเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

เบอร์โทรศัพท์

สำนักเทคโนโลยีชุมชน

0 2201 7116

โครงการเคมี

0 2201 7544

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

0 2201 7545

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0 2201 7183

-   เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7064