1.สถานที่ส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ สามารถส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบได้  ณ  ศูนย์ One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ติดกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถเข้าทาง ถนนโยธี ฝั่งถนนพระรามที่ 6 ได้