1.One Stop Service

1.สถานที่ส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ สามารถส่งวัตถุตัวอย่างเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบได้  ณ  ศูนย์ One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ติดกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถเข้าทาง ถนนโยธี ฝั่งถนนพระรามที่ 6 ได้

2.การติดต่อสอบถามเพื่อขอคำปรึกษา/แนะนำการส่งวัตถุตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ One Stop Service  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. โทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษา/แนะนำจากที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่

-    ที่ปรึกษาของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ตามเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ

เบอร์โทรศัพท์

สำนักเทคโนโลยีชุมชน

0 2201 7116

โครงการเคมี

0 2201 7544

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

0 2201 7545

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0 2201 7183

-   เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7064

3.การติดตามสอบถามรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ

   - ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track หรือผ่าน QR Code

   - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7065 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณ

4.ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track หรือผ่าน QR Code - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7065 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณ

ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบเต็มจำนวน ณ วันที่มาส่งตัวอย่าง   ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service  ได้ 2 วิธี ดังนี้

1) เงินสด

2) เช็คสั่งจ่าย ไม่เกิน 15 วัน

ในนาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ กระทรวงการคลัง

สาขาใน กทม. หรือปริมณฑล

5.การดาวน์โหลดใบคำร้อง

สามารถดาวน์โหลดคำร้องได้จากเว็บไซด์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

6.ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ณ ศูนย์ One Stop Service  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ดังนี้

1. กรอกคำร้องขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

2. รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

3. ยื่นคำร้องและวัตถุตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

4. ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบ

7.วันและเวลารับรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ

วันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)

8.วันและเวลาเปิดให้บริการรับ-ส่งวัตถุตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

วันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ One Stop Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งดให้บริการ 12.00 - 13.00 น.