2.วิธีการพิจารณาเลือกใช้วัสดุอ้างอิงที่เหมาะสม

1. สารที่ต้องการตรวจสอบ :สารประกอบหรือธาตุใดในตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์

2. ช่วงของการวิเคราะห์ทดสอบ :ความเข้มข้นของวัสดุอ้างอิงควรอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับความเข้มข้นของตัวอย่างที่วิเคราะห์

3. Matrices ใกล้เคียงกับตัวอย่าง

4. ความเป็นเนื้อเดียวกัน : มีข้อมูลหรือผ่านการตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

5. เสถียรภาพ : มีข้อมูลหรือผ่านการตรวจสอบเสถียรภาพแล้วอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

6. ปริมาณ : เพียงพอ

7. ค่าความไม่แน่นอน : ต้องระบุค่าความไม่แน่นอนและมีการแสดงหรืออ้างถึงวิธีการคำนวณ

8. วันหมดอายุ (expired date)