ขยายเวลาปิดห้องปฏิบัติการชั่วคราว ห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับทดสอบสัมประสิทธิ์ การสะท้อนแสง