th en 

โครงการยกระดับสินค้าโอทอป และโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน new

 

โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2564 new
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกสีธรรมชาติ กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  • รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าปักย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น กลุ่มผ้าปักควนชะลิก ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  • รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น กลุ่มศิริพรบาติก ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
  • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าส้มควันไม้ วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสน ปี 2564 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2561 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2560 (ดูรายละเอียด)
 • รายงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2559 (ดูรายละเอียด)

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน วศ. new

 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ ค.หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี ปี 2564 (ดูรายละเอียด)