th en 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

  1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ โดยคำนึงถึง ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
  2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ
  3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานของการบริหารงบประมาณ การเงิน  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน   รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของหน่วยรับตรวจในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี
  4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  5. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด
  6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

footer dssnews