ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่172/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เน้นแนวทางตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

A3 2 A3 1

A3 3 A3 4

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ประกอบการไทยด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้ารับฟังจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร สุขม่วง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเป้าผลลัพธ์ส่งเสริมภาคการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดสินค้านวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การใช้ผลทดสอบสินค้าจากห้องปฏิบัติการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานจากการช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักและให้ความสำคัญการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ หรือ MSTQ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง ซึ่งการเปิดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครั้งนี้ เน้นให้เกิดความเข้าใจของบุคคลากรในหน่วยงาน กระตุ้นให้เกิดการปรับบทบาทไปสู่การดำเนินงานแนวทางใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม ชุมชน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันงานสำคัญไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วย/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th