ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่192/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย

  A7 9 A7 12 

A7 11 A7 10

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี มุ่งเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และวิธีดำเนินการ โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1.หลักการและความจำเป็นของ Method Validation 2.การศึกษา Key parameters ที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ 3.Validation Tool 4.เทคนิคทางสถิติที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และ5.แบบฝึกหัด ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์/ทดสอบที่เหมาะสมทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับเกียรติจาก นางสาววันดี ลือสายวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และนางอังสนา  ฉั่วสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มน้ำอุปโภคและบริโภค นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews