ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่192/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย

  A7 9 A7 12 

A7 11 A7 10

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรม การตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี มุ่งเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และวิธีดำเนินการ โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1.หลักการและความจำเป็นของ Method Validation 2.การศึกษา Key parameters ที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ 3.Validation Tool 4.เทคนิคทางสถิติที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และ5.แบบฝึกหัด ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดทำการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ วิธีวิเคราะห์/ทดสอบที่เหมาะสมทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับเกียรติจาก นางสาววันดี ลือสายวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ และนางอังสนา  ฉั่วสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มน้ำอุปโภคและบริโภค นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th