ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่191/2562)วศ. กับการส่งเสริมนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based university)

A6 9 A6 10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมคณะเดินทางไปราชการกับนายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ในประเด็น การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based university) และแนะนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องของการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างน้ำให้ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิควิธีทดสอบให้กับอาจารย์เพื่อนำไปสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th