ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่191/2562)วศ. กับการส่งเสริมนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based university)

A6 9 A6 10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมคณะเดินทางไปราชการกับนายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ในประเด็น การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based university) และแนะนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องของการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างน้ำให้ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิควิธีทดสอบให้กับอาจารย์เพื่อนำไปสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews