ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่190/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล

A5 10 A5 9

 

 

วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.30–12.00น. นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการและเจ้าหน้าที่ บร. ให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.ท.ดร. ธิติ มหาเจริญ และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ โดยพ.ต.ต. ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล 2) พัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 17034 3) พัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 45001
                        ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ISO 17034 โดย บร. ในฐานะหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO 17034 จะเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการพัฒนาระบบงานตำรวจไทยสู่สากล และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการตามแผนต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews