ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่189/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานประชุม SsSci 2019

A4 13 A4 15

A4 14 A4 16

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำ 2ผลงานวิชาการเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
                     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางปฏิญญา จิยิพงศ์ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา อิทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
                     1.การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นงานวิจัยทดลองผลิตน้ำมันปาล์มผสมสารต้านออกซิเดชันเพื่อลดการเกิดกลิ่นหืน
                     2.การศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ซึ่งเป็นงานวิจัยศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบให้มีความกรอบร่วนขึ้น
                     ทั้งนี้จากการประกวดผลงานวิจัยภายในงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับรางวัลรองอันดับ 2 หัวข้อ เรื่องการศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ในกลุ่มสาขา Food Science & Technology and Home Economics และปัจจุบันงานวิจัยทั้ง 2 ผลงานมีบริษัท และกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาขอคำแนะนำเพื่อนำเทคโนโลยีไปต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews