ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่189/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานประชุม SsSci 2019

A4 13 A4 15

A4 14 A4 16

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำ 2ผลงานวิชาการเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
                     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางปฏิญญา จิยิพงศ์ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา อิทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
                     1.การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นงานวิจัยทดลองผลิตน้ำมันปาล์มผสมสารต้านออกซิเดชันเพื่อลดการเกิดกลิ่นหืน
                     2.การศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ซึ่งเป็นงานวิจัยศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบให้มีความกรอบร่วนขึ้น
                     ทั้งนี้จากการประกวดผลงานวิจัยภายในงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับรางวัลรองอันดับ 2 หัวข้อ เรื่องการศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ในกลุ่มสาขา Food Science & Technology and Home Economics และปัจจุบันงานวิจัยทั้ง 2 ผลงานมีบริษัท และกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาขอคำแนะนำเพื่อนำเทคโนโลยีไปต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th