ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่188/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

A3 10 A3 9

A3 12 A3 11

11 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด จำนวน 10 คน ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเคมี ที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อพัฒนาการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews