ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่187/2562)องค์การระหว่างประเทศฯ ให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ นำความเชื่อมั่นผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากล


ILAC MRA9Oct2019 pdf.io 166699 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานการลงนามยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในการประชุม ILAC-IAF 2019 Join annual meeting, Frankfurt ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ(ILAC)ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับร่วมมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วจำนวนกว่า 26 ราย ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นับว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้จัดโปรแกรมฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 4 จาก 13 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและบริการไทยในระดับสากล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพงานบริการทางการแพทย์ของประเทศด้านการรับรองระบบการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข (External Quality Assessment, EQA) ให้เข้มแข็ง

                   ดร.พจมาน ท่าจีนฯ กล่าวย้ำว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยรับรองระบบงานมุ่งปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ และพร้อมที่จะขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทย รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ(NQI) ของประเทศ ให้ได้รับการยอมรับระดับสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

 

footer dssnews