ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่186/2562)วศ. ร่วมกับ สวทช. หารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ : NQI รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย

A2

4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ประเด็นการประชุมเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ หรือ NQI (National Quality Infrastructure) ของประเทศไทย รวมทั้งยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพหรือ NQI มีความสำคัญเป็นหัวใจของการวิจัยพัฒนาและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นการกระตุ้นการวิจัยพัฒนา เพราะเมื่อมาตรฐานสูงขื้นจะทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้ผลจากการวิจัยพัฒนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม NQI ที่เป็นแหล่งรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สามารถส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการในประเทศแทนการส่งไปทดสอบในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีการรับรองคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ และที่สำคัญบทบาทการพัฒนา NQI ของประเทศไทยต้องเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำคัญเช่น อุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไทยต้องเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารไทยทั้ง ทุเรียน สมุนไพร ข้าว อาหารไทย จะส่งผลให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยได้จำนวนมาก
                นอกจากนี้ในการพัฒนา NQI ของประเทศไทย ครอบคลุมไปถึงการสร้างให้มีผู้แทนของประเทศไทยมีบทบาทได้รับการยอมรับในเวทีโลก การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับมาตรฐานของประเทศไทย มีการใช้ NQI database ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด เป้าหมายเพื่อส่งผลให้มีการสร้างระบบของการกำหนดมาตรฐานทดสอบในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th