ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่183/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ

A1 5 A1 6

A1 8 A1 7

30-31 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวนงนภัส ดวงดี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, นางสาวปวีณา เครือนิล จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, นางสาวศันศนีย์ บุญสาลี จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายสุทธิสาร แก้วคราม จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความสำคัญของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 2.การจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 3.ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากรห้องปฏิบัติการ 4.ข้อแนะนำการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 5.การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 6.แบบฝึกหัดข้อกำหนดด้านกระบวนการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 7. การจัดการสารเคมีและการกำจัดกากของเสียจากห้องปฏิบัติการ และ 8. การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล โดยมี นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : นายศิริชัย ตะติยะธนสาร  ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews