ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่183/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ

A1 5 A1 6

A1 8 A1 7

30-31 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวนงนภัส ดวงดี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, นางสาวปวีณา เครือนิล จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, นางสาวศันศนีย์ บุญสาลี จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายสุทธิสาร แก้วคราม จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความสำคัญของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 2.การจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 3.ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากรห้องปฏิบัติการ 4.ข้อแนะนำการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 5.การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 6.แบบฝึกหัดข้อกำหนดด้านกระบวนการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 7. การจัดการสารเคมีและการกำจัดกากของเสียจากห้องปฏิบัติการ และ 8. การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล โดยมี นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : นายศิริชัย ตะติยะธนสาร  ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th