ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่182/2562)วศ. เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019”

E11 1 E11 4

E11 3 E11 2


วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเดช บัวคลี่ รักษาการเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Goverment Award 2019” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
                 การจัดงานในครั้งนี้ มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็นรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 15 หน่วยงาน และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน จากหน่วยงานภาครัฐจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน พร้อมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพร้อมพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลสถานภาพความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การกำหนดนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในโอกาสต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews