ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่181/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล

 E10 2 E10 1

E10 4 E10 3


 28-29 ตุลาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล โดยเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 มุ่งเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ที่จะส่งผลสร้างศักยภาค ความเข้มแข็งให้แก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล ข้าราชการบำนาญ และ นางวรรณภา ตันยืนยงค์ ข้าราชการบำนาญ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1.ความเป็นมาของการรับรองห้องปฏิบัติการ 2.เปรียบเทียบข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005 กับ ISO/IEC 17025 : 2017 3.ข้อกำหนดโครงสร้าง และข้อกำหนดด้านทรัพยากรม 4.แบบฝึกหัดข้อกำหนดโครงสร้างและ ข้อกำหนดด้านทรัพยากร 5.ข้อกำหนดด้านกระบวนการ 6.แบบฝึกหัดข้อกำหนดด้านกระบวนการ 7.ข้อกำหนดด้านระบบบริหาร และ 8.แบบฝึกหัดข้อกำหนดด้านระบบบริหารและ ถาม-ตอบ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน และ ผู้จะยื่นขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนกว่า 60 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : นายศิริชัย ตะติยะธนสาร  ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th