ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่26/2562)นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ

C5 4 C5 1

C5 2 C5 3

31 ม.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ” ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อย และนักวิชาการจำนวน 500 คน เพื่อนำเสนอและมอบสมุดปกขาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ ต่อนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทุกด้าน จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้นำผลงานผ้าและสิ่งทอ อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานแล้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 
              กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำ วทน.ช่วยพัฒนาและยกระดับสินค้าให้แก่เกษตรกร ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผ้าและสิ่งทอ สมุนไพรไม่ใช่อาหาร ให้แก่ชุมชน เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสินค้าใหม่และยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายย่อย (OTOP) วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ” ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (2) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชน (3) การขับเคลื่อนการเกษตรกรรม (4) การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการOTOP และ (5) การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการขยะชุมชน มุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th