หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

1. สำนักงบประมาณ     

รายละเอียด

2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     

รายละเอียด

3. กระทรวงสาธารณสุข     

รายละเอียด
vector-2