ค้นหาตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (e-GP)

ประกาศราคากลาง

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

vector-2

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเชิญชวน เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ

สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส

vector-2