ค้นหาตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

vector-2

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

กฏ / ระเบียบ / มติ ครม. / หนังสือเวียน

ประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก

ประกาศร่าง TOR

นโยบาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญา / การแก้ไขสัญญา

ประกาศขายทอดตลาด

วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (วศ.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (e-GP)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (สตง.)

รายงานผลโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ (วศ.)

vector-2