แผนกิจกรรมประจำปี

สาขา ตัวอย่าง รหัส รายการ ราคา ปิดรับสมัคร เริ่มกิจกรรม ผู้ประสานงาน
Calibration Volume V04-2301 Cylinder : 10 ml 1,000 30 พ.ย. 2565 13 ธ.ค. 2565 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Volume V02-2301 Volumetric Pipette : 2 ml, 5 ml, 10 ml and 25 ml 2,000 30 พ.ย. 2565 13 ธ.ค. 2565 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D01-2301 Caliper (Digital) Range : (0 to 600) mm, Resolution : 0.01 mm 1,500 30 ธ.ค. 2565 10 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D02-2301 Micrometer (Digital) Range : (25 to 50) mm, Resolution : 0.001 mm 1,500 30 ธ.ค. 2565 27 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D04-2301 Dial Gauge (Digital) Range : (0 to 50) mm, Resolution : 0.001 mm 1,500 30 ธ.ค. 2565 10 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Temperature T05-2301 Thermo - Hygrometer Range : - Relative Humidity : (30 to 70) %RH @25oC, Resolution : 0.01 %RH - Temperature : (20 to 30) oC @50%RH, Resolution : 0.01 oC 3,500 15 ม.ค. 2566 06 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D03-2301 Gauge Block (Steel), Grade 1 Range : (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200) mm 3,500 31 ม.ค. 2566 03 มี.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Electric E03-2301 Clamp meter, Resolution 1 digits Range : DC current : (10 A to 975) AAC current : (100 A to 975) A @ 50 Hz 2,500 15 ม.ค. 2566 06 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Mass MA01-2301 Electronic Balance Capacity 15 kg, Range : (0 - 15000) g, Resolution 0.01 g 3,500 30 พ.ย. 2565 09 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Temperature T02-2301 Liquid in Glass Thermometer Range : (-7 to 200)oC, Resolution : 0.1oC 2,000 15 ม.ค. 2566 06 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Calibration Dimensions D05-2301 Thickness Gauge (Digital) Range : (0 to 10) mm, Resolution : 0.001 mm 1,500 30 ธ.ค. 2565 27 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Chemistry Standard solution SS02-2301 Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Range : (0.001 to 0.3) M 1,000 13 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Chemistry Portland cement CM01-2301 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO and SO3 (pilot study) 0 13 ม.ค. 2566 13 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Chemistry Block rubber BR01-2302 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity 0 25 เม.ย. 2566 29 พ.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Chemistry Block rubber BR01-2301 Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity 2,000 25 พ.ย. 2565 09 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W07-2301 Total Dissolved Solids (TDS) Range : (50 to 1000) mg/L 1,200 13 ม.ค. 2566 27 มี.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W01-2301 Chemical Oxygen Demand (COD) Range : (100 to 1000) mg/L 1,200 13 ม.ค. 2566 24 เม.ย. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W12-2301 Mercury (Hg) (pilot study) Range : (1 to 10) ug/L 0 31 มี.ค. 2566 15 พ.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W10-2301 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Range : (10 to 100) mg/L 1,200 31 มี.ค. 2566 19 มิ.ย. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W03-2301 pH - value Range : 4.0 to 7.0 and 7.0 to 10.0 1,200 02 ธ.ค. 2565 13 ธ.ค. 2565 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W04-2301 Total Suspended Solids (TSS) Range : (50 to 500) mg/L 1,200 13 ม.ค. 2566 13 มี.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W02-2301 Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) Range : (0.005 to 5) mg/L for each element 2,500 03 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W08-2301 Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) Range : (5 to 500) mg/L 1,500 11 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2565 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Environment Water W05-2301 Biochemical Oxygen Demand (BOD5) Range : (50 to 300) mg/L 1,200 31 มี.ค. 2566 26 มิ.ย. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Food simulant (3% acetic acid) FS01-2301 Heavy metals (Ba, Co, Cu, Fe, Ge, Li, Mn, Sb and Zn) (ASEAN PROGRAM) Range : (0.001 to 50) mg/L for each element 0 07 เม.ย. 2566 22 พ.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Milk powder MP01-2301 Moisture, Protein, Fat and Ash 1,500 13 ม.ค. 2566 07 มี.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Feeding stuffs FA01-2301 Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash 2,000 13 ม.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Flour FL01-2301 Moisture, Protein, Ash and pH - value 1,500 13 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Starch ST02-2301 Aerobic plate count 1,000 13 ม.ค. 2566 27 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Feeding stuffs FA02-2301 Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P 2,500 13 ม.ค. 2566 06 ก.พ. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Food Feeding stuffs FA03-2301 Water-soluble chlorides (as NaCl) 1,000 15 ธ.ค. 2565 03 ม.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Physics Steel bar SB01-2301 Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation and Reduction of area UTM Range : (100 to 400) kN 1,500 27 ม.ค. 2566 07 มี.ค. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Physics Plastic PL02-2301 Tensile strength at break and Elongation at break and Melt flow rate (pilot study) Range : (1 to 5) kN 0 05 เม.ย. 2566 12 มิ.ย. 2566 เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์