ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด วศ.

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

ค้นหาตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ : 2562 ของ : สะสมไตรมาส 3

จำนวนข้อมูลที่พบ 53 รายการ
ชื่อตัวชี้วัด แผนปี 2562 แผน สะสมไตรมาส 3 ผล สะสมไตรมาส 3 ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปี สถานะ หมายเหตุ ดูรายละเอียด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2562แผน สะสมไตรมาส 3ผล สะสมไตรมาส 3ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม1 เรื่อง 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา20 ชุมชน/ท้องถิ่น 0 41 205.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม15 ราย 0 9 60.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน200 ราย 110 357 178.50
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก90 ล้านบาท 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม15 ราย 0 9 60.00
ตัวชี้วัดโครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม1 เรื่อง 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน200 ผลิตภัณฑ์ 200 214 107.00
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น1000 ราย 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน200 ราย 110 357 178.50
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : จำนวนชุมชน/ ท้องถิ่น ที่ วทน. เข้าไปช่วยพัมนา20 ชุมชน/ท้องถิ่น 0 41 205.00
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์200 ราย 200 205 102.50
ตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน : มูลค่าผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก90 ล้านบาท 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์200 ราย 200 205 102.50
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาบุคลากรและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2562แผน สะสมไตรมาส 3ผล สะสมไตรมาส 3ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดโครงการบูรณาการระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ : จำนวนชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของบริษัท/ หน่วยงานรัฐของประเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 170251 ชุดข้อมูล 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการบูรณาการเครือข่ายแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ : จำนวนสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัล1800 เรื่อง 1350 2081 115.61
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น5 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม3000 คน 2850 10862 362.07
ตัวชี้วัดผลผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ90 810 867.12 963.47
ตัวชี้วัดผลผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร5 ระดับ 3 3 60.00
ตัวชี้วัดผลผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 871.33 1089.16
ตัวชี้วัดผลผลิตการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ6300 ราย 4725 6487 102.97
ตัวชี้วัดผลผลิตการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 0 0.00
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและวิสาหกิจชุมชน
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2562แผน สะสมไตรมาส 3ผล สะสมไตรมาส 3ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์90 ล้านบาท 0 42.461 47.18
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว1 เรื่อง 0 2 200.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ42 บทความ 0 9 21.43
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ10 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม/คลัสเตอร์เป้าหมาย1 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน และความมั่นคง : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม/ชุมชน1 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี : จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน1 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น5 3 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม3500 คน 2800 4410 126.00
ตัวชี้วัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม3500 คน 2800 4410 126.00
ตัวชี้วัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการและชุมชน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี324 คน 0 0 0.00

ผลการดำเนินงาน

                    ไตรมาส 1 มีบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 คน

                    ไตรมาส 2 มีบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 คน

                   ไตรมาส 3 มีบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324 คน ดังนี้

  • ผู้บริหาร 8  (คน)
  • นักวิทยาศาสตร์ (ข้าราชการ) 230 (คน)
  • นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานข้าราชการ) 84 (คน)
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2 (คน)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2562แผน สะสมไตรมาส 3ผล สะสมไตรมาส 3ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล3000 รายการ 2200 4022 134.07
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น5 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา10 ราย 10 11 110.00
ตัวชี้วัดโครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์5 ราย 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสอบเทียบรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น5 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า : พัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับชาติ (มอก.) ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม4 ร่าง 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยางให้มีคุณภาพตามาตรฐาน : ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งที่ได้รับการรับรอง5 ราย 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น5 ห้อง 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ5 เรื่อง 1 4 80.00
ตัวชี้วัดผลผลิตการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล : จำนวนระบบ/เทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม1 เรื่อง 0 0 0.00
ตัวชี้วัดผลผลิตการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 0 0.00
ตัวชี้วัดผลผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น5 0 0 0.00
ตัวชี้วัดผลผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 0 0.00
ตัวชี้วัดผลผลิตห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล125 ราย 88 92 73.60
ตัวชี้วัดผลผลิตห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ : จำนวนผู้ประกอบการนำวัสดุอ้างอิงไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ250 ราย 140 881 352.40
ตัวชี้วัดผลผลิตห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ80 0 0 0.00
ตัวชี้วัดโครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร : ศูนย์บริการ One Stop Service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น1 ศูนย์ 0 0 0.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วท.83 คะแนน 0 0 0.00

หมายเหตุสถานะ = น้อยว่า 80% | = 81% - 99% | = มากกว่า 100%
                = มากกว่า 100% | = 81% - 99% | = น้อยว่า 80%