10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


  • การดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564