9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม