9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)