โครงสร้างกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

 

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการวิจัย

 

กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

หน่วยงานในสังกัด