โครงสร้างกอง : กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (อก.)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ริเริ่มการพัฒนาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์บริการ
 • สร้างเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรอง (พด.)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการ
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงการบริการ สำหรับการสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองแบบครบวงจร
 • พัฒนาเกณฑ์การยอมรับและแนวปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริหารโครงการเชิงรุก (บช.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • สร้างโครงการเชิงรุก
 • สรรหาทีมงานเพื่อดำเนินโครงการเชิงรุก
 • อำนวยความสะดวก ติดตามและประเมินผล โครงการเชิงรุก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

หน่วยงานในสังกัด